Sprawdzian 8-klasisty i test predyspozycji językowych

Sprawdzian 8-klasisty
Stopień trudności egzaminu z języka angielskiego dla ósmoklasistów jest zbliżony dawnego egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym (A2+/B1). Egzamin odbywa się w formie pisemnej, bez podziału na poziom podstawowy i rozszerzony i uczniowie muszą rozwiązać zadania wymagające samodzielnego wpisania odpowiedzi, podsumowania przeczytanego tekstu, transformacji zdań oraz tłumaczenia zdań i tekstów. Ponad 40% zadań ma formę pytań otwartych, to znaczy wymagających udzielenia własnej odpowiedzi, zamiast wyboru jednej z podanych opcji a, b, c lub d. W czasie egzaminu sprawdzane są umiejętności w zakresie:

 • rozumienia ze słuchu
 • rozumienia tekstów pisanych
 • reagowania
 • pisania

Z egzaminu zwolnieni są uczniowie będący laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, ‎z zakresu przedmiotów objętych egzaminem. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku ‎z danego przedmiotu.‎

Szczegółowe informacje na temat egzaminu ósmoklasisty można znaleźć tutaj.

Kurs przygotowujący do sprawdzianu ósmoklasisty z języka angielskiego

Nasze kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego zostały opracowane z myślą o uczniach ostatnich klas szkoły podstawowej, którzy chcą ugruntować swoją wiedzę, rozwinąć wszystkie sprawności językowe oraz poznać i przećwiczyć format zadań egzaminacyjnych.

W ramach kursu zapewniamy wszechstronne przygotowanie do egzaminu i rozwijanie wszystkich sprawności językowych oraz kładziemy nacisk na rozwijane umiejętności komunikacyjnych języku angielskim. Kurs będzie także wzbogacony o komponent kulturowy, związany z krajami anglojęzycznymi.

Uczestnicy napiszą w trakcie kursu trzy egzaminy próbne, które umożliwią im oswojenie się z formatem egzaminu. Będą też poznawać strategie rozwiązywania różnych typów zadań egzaminacyjnych.

Kursy rozpoczną się na przełomie września i października 2019r., zaś kandydaci zostaną przetestowani i podzieleni na grupy w zależności od wyjściowego poziomu zaawansowania, który może być bardzo różny. Wyrównany poziom grupy jest istotnym warunkiem uzyskania oczekiwanych rezultatów i ułatwi pracę w tempie dostosowanym do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zapisów do grup, prosimy o kontakt z sekretariatem wybranej szkoły.

na Kabatach pod numerem telefonu: 22 44 80 334
na Natolinie pod numerem telefonu: 22 43 65 750

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

O egzaminie:

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbywa się w pierwszym dniu trzydniowego sprawdzianu i trwa 120 minut.Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem. Na egzaminie nie można korzystać ze słowników, nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania zamknięte (w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych), oraz zadania otwarte, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź, na przykład: zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami, zadania wymagające stworzenia krótkiego tekstu a także zadania wymagające napisania wypracowania.

W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji literackich (np. rozumienia sensu utworów), kulturowych (np. interpretacji plakatu), językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych).

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się też zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych. W latach 2019–2021 na egzaminie pojawią się pytania dotyczące lektur wymienionych poniżej:

Charles Dickens – Opowieść wigilijna
Aleksander Fredro – Zemsta
Jan Kochanowski – wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII, VIII
Aleksander Kamiński – Kamienie na szaniec
Ignacy Krasicki – Żona modna
Adam Mickiewicz – Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość)
Antoine de Saint-Exupéry – Mały Książę
Henryk Sienkiewicz – Quo vadis, Latarnik
Juliusz Słowacki – Balladyna
Stefan Żeromski – Syzyfowe prace

Na egzaminie mogą się również pojawić zadania oparte na tekstach poetyckich, które sprawdzą umiejętność analizy i interpretacji tego typu tekstów.

Przykładowy arkusz egzaminacyjny można pobrać tutaj.

Kurs przygotowujący do sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego

Nasze kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego zostały opracowane z myślą o uczniach ostatnich klas szkoły podstawowej, którzy chcą ugruntować swoją wiedzę i przećwiczyć format zadań egzaminacyjnych. W ramach kursu uczestnicy powtórzą i utrwalą zagadnienia określone w podstawie programowej dla języka polskiego. W trakcie kursu zostaną przeprowadzone trzy egzaminy próbne, które umożliwią oswojenie się z formatem egzaminu oraz pozwolą na ocenę stopnia przygotowania do sprawdzianu.

Kurs rozpoczyna się w październiku. Zajęcia będą odbywać się do końca marca w piątki lub soboty w wymiarze 90 minut tygodniowo.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zapisów do grup, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły na Kabatach pod numerem telefonu: 22 44 80 334

Kursy przygotowujące do testu predyspozycji językowych

Sprawdzian predyspozycji językowych jest formą egzaminu stosowanego w szkołach oferujących naukę w klasach dwujęzycznych. Uczniowie uczestniczący w naszych kursach poznają formułę testu, typowe zadania oraz strategie ich rozwiązywania. Ich istotnym celem jest także budowanie u dzieci zwiększonego poczucia pewności siebie w sferze umiejętności poddawanych ocenie podczas sprawdzianu oraz większej sprawności w radzeniu sobie z zadaniami egzaminacyjnymi – co umożliwia im osiąganie lepszych wyników.

Mianem predyspozycji lingwistycznych lub językowych określa się zespół czynników, które decydują o szybszym przyswajaniu wiedzy w obrębie obcego języka.
Do głównych takich cech należy między innymi:

 • bardzo dobra pamięć słuchowa i wzrokowa
 • dobry słuch muzyczny
 • szybkie dostrzeganie podobieństw i różnic
 • zdolność dokonywania analizy i syntezy
 • umiejętność wyciągania logicznych wniosków
 • dobre wyczucie leksykalne i stylistyczne
 • łatwość formułowania myśli w mowie i na piśmie

 

Poziom wymienionych umiejętności można podnieść poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia – a tym samym uzyskać lepszy wynik na sprawdzianie, który może zadecydować o realizacji dalszych planów edukacyjnych ucznia.
Co ćwiczymy na kursie przygotowującym do sprawdzianu predyspozycji językowych?

Zajęcia odbywają się w małych grupach, dzięki czemu możliwa jest precyzyjna ocena postępów każdego uczestnika, szybka diagnoza indywidualnych trudności i dostosowanie zadań do rzeczywistych potrzeb. Kurs obejmuje 24 godziny lekcyjne, i jest to wymiar czasu, który umożliwia zaprezentowanie, utrwalenie i sprawdzenie stopnia opanowania materiału. Wykonywane na zajęciach ćwiczenia odzwierciedlają typy zadań, które uczeń może napotkać na egzaminie. Kurs realizowany jest w oparciu o materiały dostępne na rynku wydawniczym oraz ćwiczenia przygotowane przez naszych trenerów.
Podczas zajęć będziemy:

 • poznawać strukturę typowych testów predyspozycji
 • prezentować skuteczne strategie rozwiązywania zadań testowych ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z językami martwymi i fikcyjnymi
 • rozwijać u uczniów umiejętność obserwacji, wyciągania wniosków i identyfikowania reguł językowych oraz dostrzegania analogii w języku jako systemie znaków
 • doskonalić umiejętności językowe na poziomie słowa, zdania i tekstu oraz w obszarze leksyki, fleksji, składni i słowotwórstwa
 • diagnozować stopień wrodzonej intuicji językowej

Na zajęciach zadawana jest praca domowa do samodzielnego przygotowania, która jest omawiana na kolejnych zajęciach

Spotkania odbywają się w naszym ośrodku na Kabatach, przy ul. Wąwozowej 20. Zajęcia organizowane są także w okresie ferii zimowych (kursy tygodniowe, 15 godzin zegarowych) lub w formie sobotnich/piątkowych spotkań obejmujących 9 spotkań (9 x 120 min).

Szczegółowych informacji na temat oferty szkoły oraz zapisów do grup udziela Sekretariat szkoły pod numerem 22 44 80 334 (kabaty@tesokrates.com.pl)
Opinie uczestników o poprzednich edycjach kursu:

„Moja córka dostała się do Reytana:). Jesteśmy zachwyceni wynikami, jej komfortem psychicznym i przygotowaniem do testu. Jestem przekonana, że zdolności językowe Milli są na bardzo wysokim poziomie, ale też mam świadomość, że przygotowanie się do tak specyficznego testu jest konieczne. Dlatego też będę polecała skorzystanie z Państwa pomocy wszystkim w potrzebie”.
Mama Milli

„Maja dołączyła do grupy już po rozpoczęciu kursu i uczestniczyła tylko w kilku spotkaniach, jednak bardzo pomogły jej one zmierzyć się z testem predyspozycji, z którego uzyskała bardzo dobry wynik i dostała się do Batorego. Test nie był dla niej zaskoczeniem i wiedziała, jak podejść do poszczególnych zadań. Na pewno będę polecać te kursy znajomym, których dzieci planują naukę w klasach dwujęzycznych.”
Mama Mai

„Zajęcia bardzo przydatne, dzięki nim można osiągnąć dobre wyniki. Dostaliśmy wiele gotowych sposobów na rozwiązywanie zadań. Te zajęcia były bardzo efektywne i prowadzone w miłej atmosferze, warto było na nie uczęszczać.”
Julka

„Moja córka otrzymała pozytywną informację dotyczącą przyjęcia do klasy dwujęzycznej i chciałabym podziękować nauczycielce za bardzo dobre przygotowanie mojej córki do testu predyspozycji językowych. Podczas kursu mogłam się przekonać osobiście, że nauczycielka to osoba wysoko wykwalifikowana, posiadająca rozległą wiedzę z nauczanego przedmiotu. Dziękuję nie tylko za wiedzę jaką przekazała mojej córce, ale również za zwykłą ludzką serdeczność okazaną podczas spotkań oraz wsparcie. Pomimo, że testy predyspozycji językowych nie należą do łatwych dla zwykłego śmiertelnika, nauczycielka potrafiła zachęcić córkę do pracy poprzez wprowadzenie różnorodnych ćwiczeń. Pani Ania to naprawdę super nauczyciel, ale również bardzo sympatyczna, miła i pełna energii osoba. Tą pozytywną energię za każdym razem przekazywała Oli podczas kursu. Podsumowując – bardzo dziękuję! ”
Mama Oli