Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

W kwietniu 2020 roku uczniowie klas ósmych zmierzą się z egzaminem ósmoklasisty, który będzie przeprowadzany przez trzy kolejne dni. Egzamin z języka obcego nowożytnego odbędzie się w trzecim dniu i potrwa 90 minut.

O egzaminie:

Stopień trudności egzaminu z języka angielskiego dla ósmoklasistów jest zbliżony dotychczasowego egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym (A2+/B1). Egzamin odbędzie się w formie pisemnej, bez podziału na poziom podstawowy i rozszerzony i pojawią się na nim zadania wymagające samodzielnego wpisania odpowiedzi, podsumowania przeczytanego tekstu, transformacji zdań oraz tłumaczenia zdań i tekstów. Ponad 40% zadań będzie mieć formę pytań otwartych, to znaczy wymagających udzielenia własnej odpowiedzi, zamiast wyboru jednej z podanych opcji a, b, c lub d.

W czasie egzaminu sprawdzane będą umiejętności w zakresie:

  • rozumienia ze słuchu
  • rozumienia tekstów pisanych
  • reagowania
  • pisania

Przykładowy arkusz egzaminacyjny można pobrać tutaj: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017

 

Kurs przygotowujący do sprawdzianu ósmoklasisty:

Kurs przygotowujący do sprawdzianu ósmoklasisty:Nasze kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego zostały opracowane z myślą o uczniach ostatnich klas szkoły podstawowej, którzy chcą ugruntować swoją wiedzę, rozwinąć wszystkie sprawności językowe oraz poznać i przećwiczyć format zadań egzaminacyjnych.

W ramach kursu zapewniamy wszechstronne przygotowanie do egzaminu i rozwijanie wszystkich sprawności językowych oraz kładziemy nacisk na rozwijane umiejętności komunikacyjnych języku angielskim. Kurs będzie także wzbogacony o komponent kulturowy, związany z krajami anglojęzycznymi.

Uczestnicy napiszą w trakcie kursu trzy egzaminy próbne, które umożliwią im oswojenie się z formatem egzaminu. Będą też poznawać strategie rozwiązywania różnych typów zadań egzaminacyjnych.

Kursy rozpoczną się na przełomie września i października 2019r., zaś kandydaci zostaną przetestowani i podzieleni na grupy w zależności od wyjściowego poziomu zaawansowania, który może być bardzo różny. Wyrównany poziom grupy jest istotnym warunkiem uzyskania oczekiwanych rezultatów i ułatwi pracę w tempie dostosowanym do potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zapisów do grup, prosimy o kontakt z sekretariatem wybranej szkoły.

na Kabatach pod numerem telefonu: 22 44 80 334
na Natolinie pod numerem telefonu: 22 43 65 750

 

 

Informacje dodatkowe:

Na egzaminie z języka obcego niedozwolone będzie korzystanie ze słowników. Nie wolno także używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Z egzaminu z danego przedmiotu zwolnieni będą uczniowie będący laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, ‎z zakresu przedmiotów objętych egzaminem. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku ‎z danego przedmiotu.‎

Szczegółowe informacje na temat egzaminu ósmoklasisty można znaleźć tutaj: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/

 

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego

O egzaminie:

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbędzie się w kwietniu 2019 roku, w pierwszym dniu trzydniowego sprawdzianu – i potrwa 120 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem. Na egzaminie nie można korzystać ze słowników, nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania zamknięte (w których uczeń wybiera odpowiedź spośród podanych), oraz zadania otwarte, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź, na przykład: zadania z luką, wymagające uzupełnienia zdania bądź krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami, zadania wymagające stworzenia krótkiego tekstu a także zadania wymagające napisania wypracowania.

W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również kompetencji literackich (np. rozumienia sensu utworów), kulturowych (np. interpretacji plakatu), językowych (np. świadomego korzystania z różnych środków językowych).

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się też zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych. W latach 2019–2021 na egzaminie pojawią się pytania dotyczące lektur wymienionych poniżej:

Charles Dickens –  Opowieść wigilijna
Aleksander Fredro – Zemsta
Jan Kochanowski – wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny I, V, VII, VIII
Aleksander Kamiński – Kamienie na szaniec
Ignacy Krasicki – Żona modna
Adam Mickiewicz – Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość)
Antoine de Saint-Exupéry – Mały Książę
Henryk Sienkiewicz – Quo vadis, Latarnik
Juliusz Słowacki – Balladyna
Stefan Żeromski – Syzyfowe prace

Na egzaminie mogą się również pojawić zadania oparte na tekstach poetyckich, które sprawdzą umiejętność analizy i interpretacji tego typu tekstów.

Przykładowy arkusz egzaminacyjny można pobrać tutaj:  https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017

Kurs przygotowujący do sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego

Nasze kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego zostały opracowane z myślą o uczniach ostatnich klas szkoły podstawowej, którzy chcą ugruntować swoją wiedzę i przećwiczyć format zadań egzaminacyjnych.

W ramach kursu  uczestnicy powtórzą i utrwalą zagadnienia określone w podstawie programowej dla języka polskiego. W trakcie kursu zostaną przeprowadzone trzy egzaminy próbne, które umożliwią oswojenie się z formatem egzaminu oraz  pozwolą na ocenę stopnia przygotowania do sprawdzianu.

Kurs rozpocznie się w październiku 2018r. Zajęcia będą odbywać się do końca marca w piątki lub soboty w wymiarze 90 minut tygodniowo.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zapisów do grup, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły na Kabatach pod numerem telefonu: 22 44 80 334