Regulamin

Szkoła Języków Obcych SOKRATES prowadzi działalność szkoleniową w Warszawie w ośrodkach przy ul. Wąwozowej 20 oraz przy ul. Belgradzkiej 44. Celem działalności placówki jest nauczanie języków obcych oraz języka polskiego dla obcokrajowców. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły lub w siedzibie klienta, w oparciu o autorskie programy nauczania.

I. Kursy językowe oraz zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w odpowiednio dobranych grupach wiekowych.
 2. Zajęcia odbywają się w cyklu semestralnym i prowadzone są w grupach standardowych, liczących od 4 do 8 osób, w mini grupach, liczących 2 lub 3 osoby, lub w formie zajęć indywidualnych.
 3. W zależności od poziomu i grupy wiekowej, godzina lekcyjna trwa 45, 50 lub 60 minut.
 4. Przyjęcie do grupy odbywa się na podstawie rozmowy z metodykiem i testu kwalifikacyjnego, którego celem jest ustalenie poziomu zaawansowania słuchacza.
 5. Słuchacz po ukończeniu kursu i po zaliczeniu obowiązkowych testów semestralnych uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na określonym poziomie zaawansowania.
 6. Słuchacz po zaliczeniu semestru ma pierwszeństwo w zapisach na kolejny rok szkolny, pod warunkiem potwierdzenia rezerwacji i wpłaty zaliczki rezerwacyjnej w terminie ogłoszonym przez szkołę.
 7. W czasie trwania semestru szkoła zastrzega sobie prawo do uzupełnienia liczby słuchaczy w grupie standardowej do 8 osób.

II. Prawa i obowiązki słuchacza

 1. Słuchacze mają prawo do czynnego uczestnictwa w zajęciach, prowadzonych w sprzyjającej zdobywaniu wiedzy atmosferze.
 2. Słuchacze mają prawo do zgłaszania uwag dotyczących zawartości merytorycznej kursu oraz stosowanych metod pracy bezpośrednio do lektora lub metodyka szkoły.
 3. Słuchacze mają prawo do oceny przebiegu kursu poprzez wyrażanie swoich uwag i sugestii w anonimowej ankiecie semestralnej.
 4. Słuchacze mają prawo do darmowych konsultacji z lektorem lub metodykiem szkoły w wyznaczonych terminach dyżurów lektorskich lub w czasie dyżuru metodycznego, po uprzednim umówieniu się na spotkanie.
 5. Słuchacze mogą złożyć wniosek o zmianę lektora, jeśli większość członków grupy wyraża niezadowolenie z jego metod pracy.
 6. Słuchacz ma prawo przenieść się do innej grupy na tym samym lub innym poziomie zaawansowania w trakcie trwania semestru pod warunkiem, że metodyk szkoły wyrazi zgodę na taką zmianę, a w wybranej przez słuchacza grupie będzie wolne miejsce.
 7. Słuchacze mają prawo do darmowego korzystania z zasobów szkolnej biblioteki językowej. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki, słuchacz zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w kwocie odpowiadającej wartości zagubionej książki.
 8. Słuchacze mają obowiązek przestrzegania społecznie przyjętych norm zachowania, nie zakłócania pracy nauczyciela oraz innych uczestników kursu.
 9. Słuchacze mają obowiązek terminowego uiszczania opłat za kursy, zgodnie z cennikiem szkoły oraz harmonogramem wpłat opisanym w umowie.
 10. Słuchacze indywidualni oraz uczący się w mini-grupach są zobowiązani do powiadamiania szkoły o odwołaniu zajęć wg procedury opisanej w odrębnych regulaminach zajęć indywidualnych i mini-grup. W razie niedotrzymania określonych tam procedur, słuchacz lub słuchacze zobowiązani są do uiszczenia opłaty za odwołane zajęcia.
 11. Pierwsze zajęcia grupowe (w grupie standardowej 4-8 osób) traktowane są jako próbne. Po pierwszym spotkaniu słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu oraz zwrotu całości wniesionej zaliczki lub raty za kurs. Warunkiem otrzymania zwrotu pełnej wpłaty jest zgłoszenie rezygnacji w dniu zajęć próbnych. Przy rezygnacji z kursu po drugim spotkaniu, zgłoszonej nie później niż w dniu drugiego spotkania, szkoła zwróci słuchaczowi wniesione opłaty pomniejszone o koszt zrealizowanych zajęć.
 12. Słuchacz ma prawo do rezygnacji z kursu w trakcie roku szkolnego i rozwiązania zawartej umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, licząc od daty złożenia pisma. Wypowiedzenie umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej. Słuchacz ma prawo uczestniczyć w zajęciach do końca okresu wypowiedzenia i zobowiązany jest uregulować opłatę za wszystkie zajęcia do końca okresu wypowiedzenia.

III. Prawa i obowiązki szkoły

 1. Obowiązkiem szkoły jest staranne i efektywne prowadzenie kursów języków obcych, zgodnie z założeniami programowymi dla danego poziomu i typu kursu, w wyznaczonych ramach czasowych.
 2. Szkoła ma obowiązek monitorowania postępów słuchaczy poprzez przeprowadzanie cyklicznych testów, egzaminów próbnych oraz bieżącej oceny zadań domowych i prac pisemnych.
 3. W przypadku choroby lektora, szkoła ma obowiązek wyznaczenia zastępstwa bądź, odpracowania zajęć w dogodnym dla słuchaczy terminie.
 4. Szkoła ma obowiązek monitorowania i bieżącej oceny pracy lektorów poprzez prowadzenie hospitacji zajęć i sprawowanie nadzoru nad przebiegiem kursów.
 5. Szkoła ma prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu.
 6. Szkoła zastrzega sobie prawo do usunięcia ze szkoły słuchaczy, którzy:
  – swoim zachowaniem utrudniają lub uniemożliwiają efektywne prowadzenie zajęć
  – naruszają dobra osobiste i godność innych osób
  – stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób
  – naruszają postanowienia niniejszego regulaminu
  – dokonają umyślnej dewastacji bazy materialnej szkoły lub własności innych słuchaczy
  – dokonają kradzieży mienia szkoły lub własności innych słuchaczy
 7. Za szkody materialne wyrządzone przez dzieci oraz młodzież odpowiadają rodzice.
 8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przed i po zakończeniu zajęć.
 9. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
 10. Ze względu na wymogi bezpieczeństwa w szkole obowiązuje zakaz poruszania się na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach i rowerach.

IV. Opłaty i pozostałe postanowienia

 1. Podstawą do naliczania opłat za kursy jest cennik kursów na dany rok szkolny, dostępny w recepcji oraz na stronie internetowej szkoły.
 2. Słuchacz w momencie zapisania się do grupy, zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki rezerwacyjnej w wysokości 100 PLN. W przypadku nie wpłacenia zaliczki, szkoła nie gwarantuje rezerwacji miejsca w wybranej przez słuchacza grupie.
 3. Opłaty za kursy mogą być dokonywane w formie płatności jednorazowej lub w systemie ratalnym.
 4. W przypadku słuchaczy dokonujących opłat w systemie ratalnym, pierwsza rata za kurs powinna zostać wniesiona z końcem pierwszego tygodnia nauki, zaś pozostałe raty powinny zostać opłacone zgodnie harmonogramem wpłat przedstawionym w umowie. W przypadku opóźnień w płatnościach, szkoła ma prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę.
 5. Przy płatności jednorazowej cena kursu jest niższa niż w przypadku płatności ratalnej, ale przysługuje tylko tym słuchaczom, którzy dokonają wpłaty pełnej kwoty za semestr nauki w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od rozpoczęcia semestru.
 6. Opłaty za zajęcia, na których słuchacz był nieobecny nie podlegają zwrotowi.
 7. Szkoła prowadzi system rabatów obejmujących:
  – naukę drugiego języka – 5%
  – rabat rodzinny – po 5% dla każdego członka rodziny
  – rabat studencki – zgodnie z aktualnym cennikiem szkoły
 8. Istnieje możliwość łączenia rabatów do wysokości 10% ceny kursu.
 9. W przypadku płatności ratalnych rabaty są naliczane od pełnej ceny kursu i odejmowane od ostatniej raty.
 10. W przypadku rezygnacji z kursu przed zakończeniem roku szkolnego Słuchacz traci przyznane rabaty.