Obowiązki ucznia i zasady uczestnictwa w zajęciach

  1. Uczniowie przychodzą na zajęcia punktualnie i na czas trwania lekcji wyłączają telefony komórkowe.
  2. Uczniowie przynoszą na każde zajęcia podręcznik i zeszyt ćwiczeń, zeszyt do sporządzania notatek oraz przybory do pisania.
  3. Uczniowie każdorazowo przygotowują się do zajęć odrabiając zadaną pracę domową.
  4. Uczniowie przygotowują się do zapowiedzianych przez nauczyciela testów i kartkówek.
  5. Uczniowie uważają na zajęciach, aktywnie w nich uczestniczą i nie przeszkadzają w pracy innym członkom grupy.
  6. Podczas zajęć uczniowie komunikują się w nauczanym języku.
  7. W razie problemów ze zrozumieniem omawianych zagadnień, uczniowie powinni poprosić nauczyciela o ich ponowne wytłumaczenie.
  8. W razie nieobecności lub problemów z opanowaniem omawianych zagadnień, uczniowie mogą umawiać się ze swoim nauczycielem na indywidualne konsultacje w godzinach jego dyżuru.
  9. Uczniowie są zobowiązani do kulturalnego zachowania w stosunku do nauczyciela oraz innych osób w grupie i do przestrzegania poleceń nauczyciela. Zachowania sprzeczne z przyjętymi normami będą odnotowywane jako uwagi, a w przypadku powtarzającej się niesubordynacji i niewłaściwego zachowania niepełnoletnich uczniów, szkoła będzie kontaktować się z ich rodzicami.
  10. Na zajęciach obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów oraz jedzenia.
  11. Uczniom nie wolno opuszczać sali lekcyjnej przed zakończeniem zajęć bez zezwolenia nauczyciela.
  12. Rodzice będą informowani telefonicznie o każdych dwóch kolejnych nieobecnościach ucznia na zajęciach oraz o powtarzających się spóźnieniach.
  13. Niedozwolone jest samowolne korzystanie z wyposażenia sal lekcyjnych. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich uczniów odpowiedzialność ponoszą rodzice.
  14. Ze względów bezpieczeństwa na terenie szkoły obowiązuje zakaz poruszania się na wrotkach i na hulajnodze.